Комплекс „Милин камък“, гр. Брезник

Oписание

Изграждане на промишлено водоснабдяване, питейно-битово водоснабдяване и външно независимо електрозахранване 20 kV на минно-обогатителен комплекс „Милин камък“, гр. Брезник

ДИМЕЛ ООД е главен изпълнител на:   

  • Обект №1. Помпена станция за промишлено водоснабдяване със свежа вода на минно-обогатителен комплекс „Милин камък“, гр. Брезник 
  • Обект №2. Тръбопровод за промишлено водоснабдяване със свежа вода и кабел за управление на автоматиката от помпена станция до резервоар за промишлено водоснабдяване в минно-обогатителен комплекс „Милин камък“, гр. Брезник 
  • Обект №3. Текущ ремонт на съществуваща помпена станция за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 06286.501.1203 по КККР на гр. Брезник и резервоар „Бърдото“ в ПИ 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник  
  • Обект №4. Тръбопровод за питейно водоснабдяване от съществуващ резервоар „Бърдото“ в ПИ 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до нов резервоар за питейно водоснабдяване 
  • Обект №5 . Резервоари за промишлени свежи води и противопожарни нужди на минно-обогатителен комплекс „Милин камък“, гр. Брезник 
  • Обект №6. Подземно кабелно трасе на външно двойно електроснабдяване 20 kV на МОК „Милин камък”