ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С ОФИСИ – СИКО

Обект

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР С ОФИСИ

Местоположение

УПИ № I -1152, КВ.19, М. НПЗ „ИСКЪР – СЕВЕР – II“, РАЙОН „ИСКЪР,“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Възложител

“Линднер България” ЕООД

Димел ООД изпълнява стоманобетоновата конструкция и зидарията на сградата, като прави цялостна организация на строителната площадка, монтира кулокран и спазва всички норми по Здравни и безопасни условия на труд.

Сградата е новопроектирана и е долепена на калкан с изградена съседна сграда.

Към сградата се предвиждат съпътстващи съоръжения – подземен резервоар за противопожарни нужди, водомерна шахта, дизел генератор и трафопост.

Сградата е решена като два основни обема. Единият е отреден за складова част, а другият- за офисна. По западната фасада височината на сградата е по-ниска с оглед на нормативните изисквания за покриване на височината на калкан. Формата и е продиктувана от нейната функционална схема и от изискването на Възложителя за сграда с правилна геометрична форма, при която може да се постигне висока степен на модулност и технологичност при строителното изпълнение. Обемът на административната сграда е ситуиран в северната част откъм лицето на обекта.